Актуально про громадське здоров'я

Концепція розвитку системи громадського здоров’я в Україні

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
№ 1002–Р від 30 листопада 2016 року

Проблеми, які потребують розв’язання

Держава розглядає здоров’я населення однією з найбільших цінностей, яке є необхідним компонентом розвитку та соціально-економічного процвітання України. Саме тому створення оптимальних умов для реалізації потенціалу кожного громадянина впродовж всього життя та досягнення адекватних стандартів якості життя та благополуччя населення є одним із основних завдань Стратегії сталого розвитку «Україна — 2020», затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5 та частиною зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

(більше…)

Примiрний статут i примiрна структура регiональних ЦГЗ


Комплексна оцінка стану здоров’я населення та її використання в управлінні охороною здоров’я

Автор — Євген ЛАТИШЕВ. Лекція освітнього проекту за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я». Проект організований спільно Національною медичною академією післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та редакцією журналу «Управління закладом охорони здоров’я» Видавничого дому МЦФЕР.

Підходи до визначення поняття «здоров’я»

Виконання основного стратегічного завдання в діяльності системи охорони здоров’я — збереження та зміцнення здоров’я населення, поліпшення якості надання медичної допомоги, розробка конкретних лікувальних і профілактичних заходів, форм і методів роботи окремих спеціалізованих служб — неможливе без знання основних характеристик, тенденцій та закономірностей стану здоров’я населення.

(більше…)

Соцiально-економiчнi детермінанти здоров’я населення України

Огляд лiтератури і власних дослiджень; д.м.н. А.М. Нагорна
(Представлено акад. НАН та АМН України Ю.И. Кундієвим)
Iнститут медицини праці АМН України, 02033 Київ

 Проаналізовано соціально-економічні чинники, що впливають на формування стану здоров’я населення України: екологічні умови, валовий національний продукт, соціальне розшарування населення, рівень освіти, бідність, безробіття, соціальна незахищеність громадян, вживання алкогольних напоїв, тютюну, наркотичних речовин, низька фізична активність. Запропоновані заходи що до поліпшення функціонування системи охорони здоров’я, спрямовані на збереження здоров’я населення.

(більше…)

Сучасне розуміння здоров’я людини і його основних складових

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Формування здорового способу життя (ФЗСЖ) протягом своєї майже 25-річної історії пройшло шлях від первинного накопичення фактів і свідчень до розробки цілісної теорії. Зараз ФЗСЖ виступає як самостійна наукова дисципліна, котрій притаманні усі відповідні компоненти – власні теорія, методологія, методика, ідеологія, принципи тощо. Введення в цю дисципліну потребує певних знань щодо сучасного розуміння феномена здоров’я людини взагалі. Нижче наведені деякі основні поняття, котрі стануть у пригоді для розуміння теорії і практики ФЗСЖ.

(більше…)